Projekt APVV – ÚLOHA ŠTÁTNEHO PROGRAMU VÝSKUMU A VÝVOJA

Úloha štátneho programu výskumu a vývoja Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti prierezového štátneho programu výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti

Doba riešenia: 2003 – 2006

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, CSc.
Celkovo riešiteľov: 43
Spoluriešitelia za ÚLUK: prof. PhDr. František Miko, DrSc., prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., prof. PhDr. Vincent Šabík, CSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., prof. PhDr. Marta Žilková, PhD., doc. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., Mgr. Peter Zlatoš, PhDr. Július Fuják, PhD., PhDr. Zoltán Rédey, PhD., Mgr. Miroslava Režná, PhD., PhDr. Mária Valentová, PhDr. Michaela Malíčková, Mgr. Juraj Malíček, Mgr. Eva Pariláková, Mgr. Dana Kubalová, Mgr. Miroslav Ballay