Projekty ESF

Projekt ESF – Vzdelávanie divadlom
Operačný program Vzdelávanie, prioritná os 1; Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.2. Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti (Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky SR pre štrukturálne fondy EÚ)
ITMS kód projektu: 26110230022

Doba riešenia: 2010 – 2014

Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Spoluriešitelia z ÚLUK: prof. PhDr. Marta Žilková, PhD., doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD., PhDr. Milan Michalec, PhD., Mgr. Peter Oravec, PhD., Mgr. Eva Pariláková, PhD., Mgr. Miroslava Režná, PhD., Mgr. Hana Zeleňáková, PhD., Mgr. Peter Zlatoš, PhD., PhDr. Matej Šiška (externý doktorand), Mgr. Peter Janků, PhD. (externý doktorand), Mgr. Daniel Uherek, PhD. (externý doktorand), Mgr. Dana Kratochvílová (externá doktorandka), Mgr. art. Iveta Škripková (externá doktorandka)

Charakteristika projektu
Anotácie publikácií
Ponukový list publikácií
Formulár objednávky publikáciíProjekt ESF – Učiteľ kompetentný pre Európu v rámci ESOP ĽZ 2005/1-111

kód projektu: 11230220348 (PF UKF Nitra)
Participácia na kurze: Súčasné tendencie v estetike a estetickej výchove

Doba riešenia: 2008Koordinátorka za ÚLUK: prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.
Spoluriešitelia z ÚLUK: PhDr. Michaela Malíčková, PhD., Mgr. Juraj Malíček, PhD., Mgr. Miroslava Režná, PhD., Mgr. Eva Pariláková, PhD., Mgr. Dana Kubalová, Mgr. Mariana Čechová (doktorandka), PhDr. Marián Kluvanec (doktorand)