Projekty Ministerstva kultúry SR a iné projekty

PROJEKTY MINISTERSTVA KULTÚRY SR


Ľubomír Plesník: Kapitoly z recepčnej estetiky
Doba riešenia: 2012

Vedúci projektu: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Spoluriešitelia: prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., prof. PaedDr. René Bílik, CSc., PhDr. Mária Kiššová, PhD.


MK-982/2011/4.5.4 František Miko: Aspekty prekladového textu (antológia)
Doba riešenia: 2011

Vedúce projektu: PhDr. Mária Valentová – Mgr. Miroslava Režná, PhD.


MK-4754/2010/4.5.4 Interpretácie divadelného diela
Doba riešenia: 2010

Vedúca projektu: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.


MK-5601/2009/4.1.5 Divadlo – interaktivita, inscenovanosť, diskurz
Doba riešenia: 2009Vedúca projektu: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Spoluriešitelia z ÚLUK: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., prof. PhDr. Marta Žilková, PhD., PhDr. Michaela Malíčková, PhD., Mgr. Juraj Malíček, PhD., Mgr. Peter Oravec, PhD.


INÉ PROJEKTY


Časopis Art Communication & Popculture
Nadácia Tatra banka – program Viac umenia
Doba riešenia: 2016

Vedúca projektu: Mgr. Miroslava Režná, PhD.


Ako na divadlo (Projekt Asociácie Divadelnej Nitry)
Doba riešenia: 2009

Zodpovedná pedagogička za ÚLUK: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Účasť študentov z ÚLUK: Jozef Ovečka, Petra Grznárová, Kristína Ligačová, Katarína Vlčková, Katarína Brňová, Lukáš Lyžičiar


Nová dráma (Divadelný festival organizovaný Divadelným ústavom v Bratislave)
Doba riešenia: 2009

Zodpovedná pedagogička za ÚLUK: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Účasť študentov z ÚLUK: Kristína Ligačová, Lukáš Lyžičiar, Kamila Bitalová, Veronika Kalinová, Soňa Bellérová, Gabriela Belicová, Mgr. Dana Galová (doktorandka)


Andrew Lloyd Webber – Tim Rice: Jozef a jeho zázračný farebný plášť
Doba riešenia: 2009

Vedúci projektu: Mgr. Peter Oravec, PhD.
Spoluriešitelia z ÚLUK: Mgr. Slavka Civáňová (doktorandka), PhDr. Milan Michalec (doktorand)


Deti revolúcie (projekt Divadelného ústavu v Bratislave a Centra výskumu divadla)
Doba riešenia: 2008 – 2009Koordinátorka za UKF: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Účasť študentov z ÚLUK: Karolína Štefanová, Peter Bednár, Marína Pšenková, Lucia Šimková, Ivana Polčíková, Barbora Uríková