Spolupráca

Ústav literárnej a umeleckej komunikácie dlhodobo spolupracuje s akademickými pracoviskami a kultúrno-vzdelávacími inštitúciami doma aj v zahraničí.

Katedry, inštitúcie, univerzity, s ktorými úzko spolupracujeme

Domáce: Katedra estetiky (FF Univerzity Komenského v Bratislave), Inštitút estetiky a umeleckej kultúry (FF Prešovskej univerzity v Prešove), Slovenská asociácia pre estetiku, Ústav filmovej a divadelnej vedy SAV, Slovenský filmový ústav, Nitrianska galéria, Slovenská filharmónia, Ústav pamäti národa, Slovenský rozhlas atď.

Zahraničné: Společnost pro estetiku pri AV ČR, Katedra literární kultury a slavistiky (FF Univerzity Pardubice), Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky (FF Univerzity Palackého v Olomouci), Katedra českého jazyka a literatury (PF Univerzity Palackého v Olomouci), Katedra kulturních a náboženských studií (PF Univerzity Hradec Králové) atď.

Spolupráca s akademickými inštitúciami

Na naše pracovisko prichádzajú prezentovať najnovšie výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti z oblasti umenia, estetiky, teórie médií a popkultúry vedecko-výskumní pracovníci z rôznych domácich aj zahraničných univerzít.

V rámci cyklu filozoficko-metodologických seminárov, odborných prednášok, kolokvií a konferencií u nás prednášali napr. prof. Bogusław Bakuła (Adam Mickiewicz University, Poľsko), prof. Vilmos Voigt (Eötvös Loránd University, Maďarsko), prof. Patrice Pavis (University of Kent in Canterbury, Spojené kráľovstvo), doc. Giuseppe Maiello (Masarykova univerzita, Česká republika), prof. Henryk Jurkowski (Warsaw University, Poľsko), doc. Tiziana D´Amico (Università Ca´Foscari Venezia, Taliansko), doc. Martin Kasarda (Paneurópska vysoká škola, Slovensko), Dr. Ondřej Dadějík (Karlova univerzita v Prahe, Česká republika), Dr. František Burda (Univerzita Hradec Králové, Česká republika), a ďalší.

Na základe bilaterálnych zmlúv participujeme tiež na mobilitných programoch (Erasmus+ a iné), v rámci ktorých realizujeme prednáškové pobyty na spriaznených pracoviskách zahraničných univerzít a, naopak, ponúkame priestor zahraničným kolegom viesť prednášky a semináre u nás. Našimi hosťami boli napr. doc. Špela Sevšek Šramel (Univerzita v Ljublane, Slovinsko), Dr. Martin Foret (Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika), doc. Jaroslav Vala (Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika), Dr. František Burda (Univerzita Hradec Králové, Česká republika), Dr. Antonín Kudláč (Univerzita Pardubice, Česká republika), Dr. Jiří Studený (Univerzita Pardubice, Česká republika), Mgr. Iva Mrkvičková, PhD. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika), Mgr. Michaela Křivancová, PhD. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika) a i.

Sme partnermi Slovenskej asociácie pre estetiku a spolupodieľame sa na realizácii jej projektov. Okrem participovania na príprave konferencie Estetika centra a periférie – Centrum a periféria estetiky (2019) sme sa zapojili do projektu S umením do škôl  #2 (2019), v ktorom sme navštevovali slovenské gymnáziá a diskutovali o umení so súčasnými slovenskými tvorcami (Viliam Klimáček, Marek Vadas, Veronika Šikulová, Erik Šille, Marián Bene Benkovič, Teodor Kuhn, Jakub Kroner a ďalší).

Kooperujeme aj s Ústavom filmovej a divadelnej vedy SAV, ktorému zároveň garantujeme doktorandské štúdium. K našim partnerským inštitúciám patrí aj Slovenský filmový ústav. V roku 2014 z uvedenej spolupráce vzišla publikácia Františka Gyárfáša a Juraja Malíčka Naše filmové storočie.

Spolupráca s kultúrnymi inštitúciami

V roku 2019 sme nadviazali odborné partnerstvo s Ústavom pamäti národa. Podieľali sme sa napr. na spoluorganizácii Festivalu slobody a k 30. výročiu Nežnej revolúcie sme pripravili niekoľko kultúrnych podujatí: odbornú diskusiu o básnikovi a politikovi Miroslavovi Válkovi, cyklus živých prednáškových blokov UMENÍM K SLOBODE ´89 a verejné premietanie krátkych dokumentov ÚPN a hraných filmov s témou totality a slobody.

Dlhodobo spolupracujeme s Nitrianskou galériou, v ktorej pre študentov organizujeme pravidelné interpretačné workshopy zamerané na odbornú reflexiu aktuálnych výstav. Naši študenti sa tiež zúčastňujú na koncertoch a literárnych diskusiách, ktoré sú súčasťou programovej štruktúry uvedenej inštitúcie. V priestoroch galérie sme zorganizovali aj podujatie Soirée s Ladislavom Burlasom (2017) – koncert a kolokvium k životnému jubileu významného slovenského muzikológa a skladateľa.

Participujeme aj na projektoch Slovenskej filharmónie, pre ktorú s našimi študentmi pripravujeme propagačné materiály pre cyklus výchovných koncertov Filharmonická škôlka.