Projekty

Naše pracovisko sa dlhodobo usiluje o systematický rozvoj vedeckého myslenia v oblasti estetiky, reflexie umenia a kultúry, najnovších esteticko-filozofických teórií a kultúrno-spoločenských tendencií. Vzhľadom na tento cieľ sa prostredníctvom kreovania tematických výskumných a (kultúrno-)vzdelávacích projektov zapája do aktuálnych, domácich aj zahraničných grantových výziev.

Riešené projekty nášho pracoviska:

Projekty APVV
Projekty VEGA
Projekty KEGA
Projekty ESF
Projekty Ministerstva kultúry SR a iné projekty
Inštitucionálne projekty UKF