Bc. a Mgr. štúdium

Náplň štúdia

Študent estetiky alebo estetickej výchovy absolvuje systematicky koncipovaný študijný plán, ktorého súčasťou sú rôzne interpretačne, dejinno-prehľadovo či inak ladené disciplíny zamerané na hĺbkové poznanie umenia, popkultúry a iných estetických a kultúrnych javov. Medzi vyučovanými predmetmi sú napríklad nasledovné disciplíny: interpretácie výtvarného, slovesného, hudobného, divadelného a filmového diela, dejiny štýlov jednotlivých druhov umenia, dejiny a súčasnosť estetického myslenia, intertextualita a intermedialita, kreatívne písanie, experimentálna dielňa, estetika masmédií, žánre a subžánre populárnej literatúry, mediálna prax, publikačná prax, prax v inštitúciách, galerijné interakcie, estetika prírody, krajiny a vecí, antropologická estetika, semiotika kultúry a umelecká komunikácia, poetika videohier, praktická estetika, základy projektového manažmentu atď.

Typy, stupne a formy štúdia

V rámci štúdia nitrianskej estetiky si študent môže zvoliť jednoodborové štúdium estetiky alebo učiteľské štúdium estetickej výchovy v kombinácii (napr. so slovenským jazykom a literatúrou, anglickým jazykom a literatúrou, nemeckým jazykom a literatúrou, francúzskym jazykom a literatúrou, etickou výchovou, výchovou k občianstvu, hudobnou výchovou, výtvarnou výchovou, pedagogikou, psychológiou atď.). Študent si teda vyberá kombináciu estetickej výchovy s tými predmetmi, ktoré sú v ponuke jednotlivých fakúlt. Bližšie informácie o ponúkaných kombináciách je možné nájsť na stránke univerzity v kategórii Aktuálna ponuka štúdia.

Štúdium jednoodborovej estetiky je prednostne profilované tak, aby študentovi ponúklo systematické a hĺbkové vzdelanie v oblasti umenovedy a estetiky a umožnilo mu využívať ho v budúcej kultúrno-umeleckej praxi. Štúdium estetickej výchovy je prednostne profilované tak, aby zároveň rozvíjalo aj kreatívne učiteľské zručnosti študenta, jeho tvorivé pedagogicko-psychologické schopnosti a metodické kompetencie, a to v nadväznosti na najaktuálnejšie výchovno-vzdelávacie teórie a trendy.

Štúdium estetiky i estetickej výchovy sa realizuje v dennej forme, a to v dvoch vysokoškolských stupňoch. Ide o 3-ročné bakalárske štúdium (Bc.), na ktoré nadväzuje 2-ročné magisterské štúdium (Mgr.). Magisterské štúdium prehlbuje bakalárske vzdelanie tak, aby študentovi umožnilo kvalitnú profesijnú prípravu a zároveň odbornú profiláciu a špecializáciu. Na uvedený stupeň štúdia môže absolvent nadviazať rigoróznym konaním (PhDr.)  alebo doktorandským štúdiom (PhD.).

Profil a profesijné zručnosti absolventa

Absolvent estetiky a estetickej výchovy:

 • získa vysokú zručnosť vysvetliť a interpretovať rôzne umelecké, (pop)kultúrne a mediálne diela alebo iné estetické fenomény
 • nadobudne systematické vzdelanie a hĺbkové poznanie o pôsobení rôznych druhov umenia, obsahov kultúry a estetických fenoménov na človeka a spoločnosť
 • získa celostné vzdelanie v klasických aj najaktuálnejších teóriách umenia, (pop)kultúry a estetiky
 • naučí sa, ako teoretické a interpretačné zručnosti priamo využiť v kultúrnej praxi
 • naučí sa vytvoriť, úspešne podať a zrealizovať vlastný umelecko-kultúrny projekt
 • v rámci štúdia estetickej výchovy získa osobité zručnosti a schopnosti zmysluplne a tvorivo viesť vyučovacie hodiny alebo iné vzdelávacie workshopy, a to vďaka originálnej nitrianskej metodike praktickej estetiky, ktorá uplatňuje kreatívne a invenčné zážitkové metódy a formy vyučovania
 • štúdium rozvíja soft skills, akými sú kritické a originálne myslenie, kreativita, sociálna a emocionálna inteligencia, schopnosť konštruktívne pracovať v tíme a prinášať vlastné autorské nápady a riešenia.

Uplatnenie absolventa

Absolvent estetiky a estetickej výchovy sa dokáže uplatniť napríklad v nasledujúcich kultúrnych a kultúrno-vzdelávacích oblastiach:

 • umelecký a kultúrny kritik, redaktor, publicista, žurnalista v printových periodikách alebo rôznych médiách
 • dramaturg a projektový manažér umeleckých a kreatívnych centier, kultúrnych organizácií a inštitúcií
 • galerijný kurátor, pedagóg a mediátor
 • pedagóg umeleckých a humanitných predmetov na základných a stredných školách (umenie a kultúra, dejiny umenia, mediálna výchova atď.)
 • vedecko-výskumný pracovník v oblasti teórie a dejín umenia a estetiky