Prijímacie konanie

Profil záujemcu o štúdium estetiky

Záujemca o štúdium nitrianskej estetiky by mal mať výrazne pozitívny vzťah k svetu umenia, (pop)kultúry a iných estetických javov a cítiť silný záujem o hlbšie prenikanie do ich pestrosti, jedinečnosti aj zložitosti. Mal by byť premýšľavou osobnosťou, ktorá rada uvažuje o svete, živote či o sebe, nebojí sa klásť si náročné otázky a spochybňovať akékoľvek čierno-biele názory a postoje. Má ambíciu všetky nadobúdané zručnosti a skúsenosti z oblasti estetiky priebežne využívať v konkrétnych umelecko-estetických projektoch. Sústredené čítanie odborných a teoretických textov a diskutovanie o nich pritom vníma ako výzvu na ďalšiu zodpovednú kultiváciu svojho kritického myslenia, odbornosti, ale aj celej svojej osobnosti ako budúcej devízy svojho úspešného profesijného uplatnenia v kultúrnej alebo kultúrno-vzdelávacej oblasti.

 

Podmienky prijatia

Bližšie informácie o aktuálnych podmienkach prijatia na bakalárske aj magisterské štúdium nájdete na uvedených webových stránkach:

Prijímacie konanie
Podmienky prijatia na štúdium