PhD. a PhDr. štúdiu / PaedDr. štúdium

Doktorandské štúdium estetiky (PhD.)

Charakteristika štúdia

Študijný program doktorandského štúdia estetika v študijnom odbore filozofia nadväzuje na magisterský študijný program estetika. Jeho teoretický fundament sa odvíja od významných súčasných vedeckých systémov a škôl, z čoho vyplývajú aj základné rámcové témy:

 1. metódy a teórie vedeckého výskumu v oblasti estetiky,
 2. tradície estetického myslenia vo vzťahu k súčasnosti,
 3. estetické myslenie vo vzťahu k jednotlivým umenovedným disciplínam,
 4. aplikácia estetických poznatkov vo vzťahu k umeniu a k oblasti mimoumeleckých estetických javov,
 5. aplikácia estetických poznatkov vo vzťahu k metodike estetickej výchovy.

Profil absolventa

Študijný program akceptuje súčasnú integráciu estetiky do širších filozofických a kulturologických kontextov a absolvent nadobudne predpoklady na vedeckú prácu v odbore filozofia v špecializácii na estetiku.

Absolvent trojročného interného, resp. päťročného externého doktorandského štúdia ovláda vedecké metódy výskumu primerané súčasnému stavu skúmanej problematiky, dokáže samostatne pracovať vo vedeckej oblasti, je schopný samostatnej aplikácie vedeckých poznatkov estetiky aj v širšom kontexte interdisciplinárneho výskumu vedeckých i umeleckých odborov. Vedecky báda a má znalosti, aby sa odborne a autorsky konfrontoval s existujúcou teóriou a prezentoval samostatné a originálne riešenie problémov. Jeho kompetencie zahŕňajú oblasť estetickej teórie, umenovedných teórií, populárnej kultúry a mediálnej sféry v perspektíve dejinného vývoja a ich aktuálneho uplatňovania. Dokáže zaujať terminologicky a metodologicky korektný postoj k novým, neprebádaným prejavom umeleckej i mediálnej komunikácie, resp. k najaktuálnejším prejavom živej kultúry.

Absolvent je schopný adekvátne prezentovať svoje výsledky v prednáškovej alebo publikačnej činnosti na domácej aj medzinárodnej pôde. Okrem odborného vzdelania a vedeckej prípravy získava i jazykové znalosti, aby dokázal sledovať zahraničnú odbornú literatúru a komunikovať o odborných témach. Súčasne nadobúda pedagogické skúsenosti a učí sa organizačnej práci – spolupodieľa sa na koncepcii a realizácii odborných a umeleckých podujatí, ako aj na príprave a realizácii grantov vo vedeckej a kultúrnej sfére.

Uplatnenie absolventa

Absolvent 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe estetika sa môže uplatniť:

 • vo vedeckej sfére ako vedeckovýskumný pracovník univerzity alebo vo vedeckom ústave SAV,
 • v pedagogickej sfére ako vysokoškolský učiteľ so zameraním na estetiku, kultúru a umenie vôbec,
 • v kultúrnych inštitúciách a na rôznych umeleckých, resp. umenovedných pracoviskách,
 • v inštitúciách umenia (galéria, divadlo),
 • v umeleckých a reklamných agentúrach,
 • vo vydavateľstvách a masmédiách (rozhlas, televízia).

Aktuálne informácie
Doktorandské štúdium sa realizuje na našom pracovisku v Nitre a na externom školiacom pracovisku, ktorým je Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV Bratislava. Bližšie informácie o štúdiu pozri tu: Doktorandské štúdium

Kontakty
Predsedníčka odborovej komisie:
doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD. (mmalickova@ukf.sk)
Tajomník:
doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD. (jmalicek@ukf.sk)
Kontaktná osoba Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV:
prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. (milos.mistrik@gmail.com)


Rigorózne štúdium (PhDr. a PaedDr.)

Aktuálne informácie
Naše pracovisko zabezpečuje rigorózne konanie v študijnom odbore filozofia v študijnom programe estetika (PhDr.) a v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe estetická výchova (PaedDr.) Bližšie informácie o štúdiu pozri tu: Rigorózne konanie

Kontakt
Viac informácií o rigoróznom konaní poskytne Mgr. Peter Brezňan, PhD. (pbreznan@ukf.sk)