Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ) je živým odborným podujatím, ktoré sa každoročne organizuje pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. V rámci uvedenej súťaže študenti odovzdávajú svoje vedecké alebo umelecké práce (hodnotené dvomi oponentmi) a následne ich prezentujú pred odbornou komisiou a publikom. Cieľom je, aby sa študenti s výbornými študijnými výsledkami a výsledkami v súťaži ŠVOUČ postupne zapojili do ďalších vedeckých aktivít na ÚLUK. Ide teda o úsilie motivovať ich k vlastnej vedeckej práci a zároveň takto pripravovať budúcich uchádzačov o doktorandské štúdium. Uvedené podujatie napomáha aj vytváraniu tvorivej komunity pedagógov ÚLUK a študentov estetiky a estetickej výchovy. Úspešná účasť na ŠVUOČ je oceňovaná aj štipendiom. 

Účasť na ŠVOUČ ponúka študentom estetiky a estetickej výchovy nasledovné bonusy:

  • študentom dáva priestor na ďalší rozvoj kreativity a vlastného originálneho myslenia
  • umožňuje študentom, aby sa hlbšie venovali ľubovoľnej téme z estetiky alebo estetickej výchovy, ktorá ich osobne zaujíma
  • študenti si majú možnosť vyskúšať, ako získané poznanie aplikovať na riešenie konkrétneho odborného alebo umeleckého projektu (napr. reflexia daného estetického problému, vlastná literárna, výtvarná alebo mediálna tvorba, zážitkový vzdelávací projekt atď.)
  • svoje myslenie a odborné kvality študenti prezentujú pred odbornou komisiou a pedagogickým a študentským publikom, čo im dáva možnosť, aby zažili jedinečnú atmosféru inšpiratívnej diskusie
  • študenti získavajú erudovanú a podpornú spätnú väzbu na ich prácu (zahŕňajúcu zhodnotenie predností, ale aj potenciálnych výziev) ako dôležitý prostriedok pre rozvoj ich ďalších odborných kompetencií.

Bližšie informácie pozri tu: ŠVOUČ
Prihlášku na ŠVOUČ nájdete tu: Prihláška