Študentské mobility

Možnosti zahraničných mobilít pre študentov

Programy Erasmus+ a SAIA

Program Erasmus+ a programy z ponuky Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA) poskytujú študentom estetiky a estetickej výchovy výnimočnú príležitosť, aby počas štúdia nadobudli nové odborné aj cestovateľské skúsenosti. Umožňujú im vycestovať do rôznych krajín nielen v rámci Európy, ale aj celého sveta, a tak zažiť ďalšie kreatívne podoby a formy vysokoškolského štúdia na zahraničných univerzitách v rámci svojho študijného zamerania. Mobilitné programy sú zároveň veľmi dobrou možnosťou, ako si študenti môžu overiť a následne prakticky zlepšovať svoje jazykové zručnosti. Mobility takisto dokážu výrazným spôsobom prispieť aj k poznávaniu kultúrnej plurality a odlišnosti rôznych krajín, a tým prispieť k potrebnému medzikultúrnemu dialógu založenému na vzájomnej tolerancii, ohľaduplnosti a rešpekte.

Bližšie informácie:

https://www.ukf.sk/granty/erasmus/erasmus-bilaterarne-dohody
https://www.ff.ukf.sk/studium-na-fakulte/626-erasmus-plus-2
https://www.erasmusplus.sk/
https://www.saia.sk/

Kontakty:
Erasmus+ koordinátorka pre ÚLUK: 
doc. PhDr. Beličová Renáta, PhD. (rbelicova@ukf.sk)

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa, Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra
koordinátorka programov SAIA, n. o., pre nitriansky a trnavský región 
Mgr. Beáta KOŠŤÁLOVÁ (saia.nitra@saia.sk)

Ďalšie mobilitné programy a štipendiá

Pri uchádzaní sa o pobyt v zahraničí je možné využiť aj ďalšie ponuky mobilitných programov a štipendií. Bližšie informácie pozri tu: Granty