Monografie

Prolegomena k pramotívu premeny
Nikola Danišová – Mariana Čechová


Obrazy citlivých miest slovenskej histórie. Reinterpretácia kultúrnej pamäti v umení
Eva Kapsová a kol.


Obrazy hrdinu v kultúrnej pamäti
Michaela Malíčková a kol.


Existenciálna estetika vecí
Petra Baďová


Osnovné tematické algoritmy v slovesnom umení (s intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi)
Maria Čechová a kol.


Tematické algoritmy a existenciálne stratégie v oceáne príbehov
Mariana Čechová a Ľubomír Plesník


Text in the Expanded Field of Sculpture
Eva Kapsová


Teória umeleckého prekladového textu: tradície a inovácie
Vedecké redaktorky Mária Valentová a Daniela Müglová


Semiotika presahov
Ľubomír Plesník a kol.


Reception-Aesthetics of Music and its Nomenclature
Renáta Beličová


Recepčná hudobná estetika
K pojmosloviu
Renáta Beličová


Óda na radosť trochu inak
Milan Michalec


Dejiny muzikálu II
Peter Oravec


Tezaurus estetických výrazových kvalít
Ľubomír Plesník a kolektív
2. doplnené vydanie


Text a posttext
Tibor Žilka
2. vydanie


Interpretácia divadelného diela
Dagmar Inštitorisová


Tváre súčasného slovenského divadla
Dagmar Inštitorisová – Peter Oravec – Miroslav Ballay


N’89 – Aktuálne tendencie v tvorbe výtvarníkov nitrianského regiónu
Eva Kapsová


Globalizačné trendy v mediálnej tvorbe
Marta Žilková


Subverzia kánonu slovenskej prózy v novele Petra Pišťanka Mladý Dônč
Zoltán Rédey


Súčasná slovenská próza v kontexte civilizačných kultúrnych premien
Zoltán Rédey


Recepčná hudobná estetika
Introdukcia
Renáta Beličová


Hra(nie) len ako estetický fenomén
Michaela Malíčková


Pole, strom, kríž … a monitor
Eva Pariláková


Kapitoly z recepčnej poetiky
Ľubomír Plesník


Popkultúra: Návod na použitie
Juraj Malíček


Romantizmus v populárnej hudbe
Milan Michalec


Dejiny muzikálu I
Peter Oravec


Modely deficitných svetov v literatúre
Zoltán Rédey a kolektív


Medzi úvahou a úžasom
Eva Pariláková


Maliar a grafik Andrej Doboš
Eva Kapsová


Intermediálne a intertextuálne interpretácie
Marta Žilíková


Odkrytie štylistického znaku
Kontexty Mikovej výrazovej teórie Kristián Benyovszky


Kolorit vo výtvarnom umení
Dana Kubalová