prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
(1957)

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Odborné zameranie
teória literatúry, semiotika

Výučba predmetov v ÚLUK
interpretácia slovesného diela, semiotika kultúry a umelecká komunikácia

Kontakt
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 037 6408488

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Výberová bibliografia

Monografické práce

Plesník, Ľubomír: Pragmatika textu : výskumné materiály č. 28/1991. Nitra : Ústav jazykovej a literárnej komunikácie Pedagogickej fakulty, 1991. 65 s. Bez ISBN

Plesník, Ľubomír: Pragmatická estetika textu. Nitra : Vysoká škola pedagogická, 1995. 272 s. ISBN 80-88738-94-6

Plesník, Ľubomír a kol.: Ako vstupovať do živej kultúry : kapitoly z literárnej vedy a estetiky. Nitra : Vysoká škola pedagogická, 1995. 243 s. ISBN 80-88738-57-1

Plesník, Ľubomír: Estetika inakosti. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 1998. 140 s. ISBN 80-8050-199-8

Plesník, Ľubomír: Estetika jednakosti. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2001. 100 s. ISBN 80-8050-463-6

Plesník, Ľubomír a kol.: Tezaurus estetických výrazových kvalít. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. 474 s. ISBN 978-80-8094-350-9

Plesník, Ľubomír a kol.: Tezaurus estetických výrazových kvalít. 2. dopl. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2011. 486 s. ISBN 978-80-8094-924-2

Plesník, Ľubomír: Kapitoly z recepčnej poetiky. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2012. 218 s. ISBN 978-80-558-0185-8

Plesník, Ľubomír a kol.: Semiotika presahov. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2015. 164 s. ISBN 978-80-558-0746-1

Zostavovateľské práce

Plesník, Ľubomír (ed.): O interpretácii umeleckého textu 16 : drastickosť a brutalita výrazu. Nitra : Vysoká škola pedagogická, 1995. 286 s. ISBN 80-88738-87-3

Plesník, Ľubomír (ed.): Drastickosť a brutalita výrazu : prolegomena. Nitra : Vysoká škola pedagogická, 1994. ISBN 80-88738-28-8

Plesník, Ľubomír (ed.): Výrazové osobitosti teenagerskej kultúry : prolegomena. Nitra : Vysoká škola pedagogická, 1995. 172 s. ISBN 80-88738-88-1

Plesník, Ľubomír (ed.): O interpretácii umeleckého textu 17 : výrazové osobitosti teenagerskej kultúry. Nitra : Vysoká škola pedagogická, 1996. 343 s. ISBN 80-8050-082-7

Plesník, Ľubomír (ed.): Od recepcie k morfológii umenia : prolegomena. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 1997. 140 s. ISBN 80-8050-148-3

Plesník, Ľubomír (ed.): O interpretácii umeleckého textu 18 : show ako výrazový princíp. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 1997. 504 s. ISBN 80-8050-115-7

Plesník, Ľubomír (ed.): O interpretácii umeleckého textu 19 : od recepcie k morfológii umeleckého diela. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 1998. 412 s. ISBN 80-8050-192-0

Plesník, Ľubomír (ed.): O interpretácii umeleckého textu 20 : pragmatika umeleckej kompozície. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 1999. 312 s. ISBN 80-8050-267-6

Plesník, Ľubomír (ed.): O interpretácii umeleckého textu 21 : tvaroslovná interpretácia umeleckého diela. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 1999. 306 s. ISBN 80-8050-344-3

Plesník, Ľubomír (ed.): O interpretácii umeleckého textu 22 : pragmatika vyjadrovacích prostriedkov umenia I. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2001. 264 s. ISBN 80-8050-437-7

Plesník, Ľubomír (ed.): O interpretácii umeleckého textu 23 : pragmatika vyjadrovacích prostriedkov umenia II. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2001. 196 s. ISBN 80-8050-467-9

Plesník, Ľubomír (ed): Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti : prolegomena, zborník vedeckých štúdií. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. 466 s. ISBN 80-8050-935-2

Režná, Miroslava – Plesník, Ľubomír – Kubalová, Dana – Pariláková, Eva (eds.): František Miko: Poznámky. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. 107 s. ISBN 978-80-8094-436-0

Štúdie

Plesník, Ľubomír: Arci/Arche-alternatíva všetkých možných derridovských diskurzov. In: Karul, Róbert – Muránsky, Martin – Vydrová, Jaroslava (eds.): Vnímať, konať, myslieť. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2008, s. 89 – 101. ISBN 978-80-969770-2-4

Plesník, Ľubomír: One Sense of the Repeating of the Same Expression. In: Form – Struktur – Komposition : Pragmatik  Rezeption. Semiotische berichte mit Linguistik Interdisziplinär. Akten des 3. Internationalen Bilateralen Symposiums „Offene Grenzen“, 7. – 8. Dezember 2001, Universität Graz., Jg. 26, 1 – 4/2002, s. 31 – 44. ISSN 0254-9271

Plesník, Ľubomír: A szöveg pragmatikája. In: Kalligram, 1999, č. 5, s. 36 – 42.

Plesník, Ľubomír: A Story of The Nitra School. In: Zagadnenia rodzajów literackich, tom XLVI, 2003, zeszyt 1 – 2 (91 – 92), s. 237 – 244. ISSN 0084-4446

Plesník, Ľubomír: Medzikultúrne komunikačné synapsie. In: Slovo a slovesnost, roč. 68, 2007, č. 3, s. 170 – 183. ISSN 0037-7031