Inštitucionálne projekty UKF

UNIVERZITNÁ GRANTOVÁ AGENTÚRA (UGA)


II/1/2016 Výskumné sondy do mimoumeleckej estetiky
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Petra Baďová, PhD.
Doba riešenia: 2016 – 2017


II/2/2016 Popkultúra a kultúrna pamäť
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Boszorád, PhD.
Doba riešenia: 2016


II/6/2016 Negatívny pól v zobrazení hrdinu v súčasných popkultúrnych naratívoch
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Martin Kudláč
Doba riešenia: 2016 


II/9/2016 Teória estetickej udalosti
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Peter Žiak
Doba riešenia: 2016 


II/1/2015 Partikulárne otázky literárneho kánonu (v kontexte subsystému
populárnej literatúry)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Boszorád, PhD.
Doba riešenia: 2015 


II/4/2015 Výrazová kategória transgresívnosti v súčasnej kultúre
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Martin Kudláč
Doba riešenia: 2015 


II/6/2015 Hudobná potenciálnosť auditívneho prostredia
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ľubomír Pavelka
Doba riešenia: 2015 


II/7/2014 K vybraným aspektom súčasnej auditívnej kultúry
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ľubomír Pavelka
Doba riešenia: 2014


II/1/2013 Existenciálna estetika vecí
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Petra Baďová
Doba riešenia: 2013 – 2014


II/5/2013 Sociokultúrne a filozofické súvislosti súčasnej literatúry
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Róbert Špoták
Doba riešenia: 2013 – 2014


II/16/2012 Dejiny muzikálu
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Peter Oravec, PhD.
Doba riešenia: 2012 – 2013


II/8/2013 Verejné súkromie (Semiotika vizuálnych fenoménov)
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Nina Vrbanová
Doba riešenia: 2013


II/3/2012 Človek a súčasná dráma
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Slavka Civáňová
Spoluriešiteľ: Mgr. Peter Oravec, PhD.
Doba riešenia: 2012


II/9/2012 Verejné súkromie (Semiotika vizuálnych fenoménov)
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Nina Vrbanová
Doba riešenia: 2012


II/18/2011 Hudobná interpretácia v štúdiu estetiky 2
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Milan Michalec, PhD.
Doba riešenia: 2011 – 2013


II/2/2011 Estetická reflexia súčasnej (slovenskej) literatúry, kinematografie
a populárnej kultúry
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Boszorád
Doba riešenia: 2011


II/3/2011 Hamlet, iný pohľad (interaktívne CD tvorivého písania)
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Slavka Civáňová
Doba riešenia: 2011


II/9/2011 Modely narácie a estetická hodnota príbehovosti v literárnom a filmovom diele
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Daniel Kováčik
Doba riešenia: 2011


II/13/2011 Problematika zobrazenia excentrických postáv v slovenskej kinematografii
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomáš Tvrdoň
Doba riešenia: 2011


II/15/2011 Verejné súkromie
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Nina Vrbanová
Doba riešenia: 2011


II/17/2010 Inovácia modelu literatúry a umenia pre deti a mládež
v súčasnej civilizačno-kultúrnej situácii
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Mariana Čechová, PhD.
Doba riešenia: 2010 – 2012


II/18/2010 Cestujeme za divadlom
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Peter Oravec, PhD.
Doba riešenia: 2010 – 2011


II/19/2010 Multikulturalita a hľadanie identity v umeleckých reprezentáciách
hispanofónnych krajín
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Petra Pappová, PhD.
Doba riešenia: 2010 – 2011


II/14/2009 Výrazové prostriedky súčasného muzikálu
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Peter Oravec, PhD.
Doba riešenia: 2009 – 2010


II/3/2010 Mystifikácia ako (popkultúrna) autorská stratégia v príbehu umeleckej fikcie
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Boszorád
Doba riešenia: 2010


II/4/2010 Autorské stratégie v divadle
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Slavka Civáňová
Doba riešenia: 2010


II/12/2010 Hudobná interpretácia v štúdiu estetiky
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Milan Michalec, PhD.
Doba riešenia: 2010


II/13/2010 Praktická estetika pre základné a stredné školy (tvorivé workshopy)
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Hana Révayová-Zeleňáková, PhD.
Doba riešenia: 2010


II/14/2010 Britská situačná komédia a jej miesto a vplyv
v kontexte globálnej masmediálnej kultúry
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Art. Štefan Timko
Doba riešenia: 2010


II/13/2009 Estetika a výrazové špecifiká subkultúr 20. a 21. storočia
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Juraj Malíček, PhD.
Doba riešenia: 2009 – 2010


II/2/2009 Výrazová charakteristika existenciálneho modelu sveta
v rozprávkach Hansa Christiana Andersena
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Mariana Čechová, PhD.
Doba riešenia: 2009


II/5/2009 Rezíduá romantickej hudobnej poetiky
a klasicko-romantickej hudobnej reči v popkultúre (populárnej hudbe)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Milan Michalec
Doba riešenia: 2009


II/7/2009 Živá je cesta k umeniu (od komerčného ku klasickému umeniu)
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Hana Révayová
Doba riešenia: 2009


II/8/2009 Špecifiká britského sitcomu a ich možná aplikácia
v slovenskej pôvodnej seriálovej tvorbe
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Štefan Timko
Doba riešenia: 2009CELOŠKOLSKÁ GRANTOVÁ AGENTÚRA (CGA)


I-08-210-01 Aspekty interpretácie v kontexte tradície a súčasnosti ÚLUK
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Miroslava Režná, PhD.
Spoluriešitelia: Prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., PaedDr. Krisztián Benyovszky, PhD., PhDr. Zoltán Rédey, PhD., Mgr. Eva Pariláková, PhD., PhDr. Mária Valentová, PhDr. Michaela Malíčková, Mgr. Juraj Malíček, Mgr. Dana Kubalová
Doba riešenia: 2008 – 2010


II/3/2003 Výrazové špecifiká postmoderného umenia
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Július Fuják
Spoluriešitelia: PhDr. Zoltán Rédey, PhD., Mgr. Peter Zlatoš
Doba riešenia: 2003


II/2/2003 Kapitoly z teórie masmediálnej kultúry
Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Marta Žilková, PhD.
Doba riešenia: 2003GRANTOVÁ AGENTÚRA MLADÝCH (GAM)


I-08-221-02 Využitie tvorivej dramatiky vo vyučovaní estetickej výchovy
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Hana Révayová
Doba riešenia: 2008


1-07-219-02 Horor výrazu ako civilizačno-kultúrny fenomén
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Marián Kluvanec 
Doba riešenia: 2007


1-07-232-02 Vyjadrovacie prostriedky súčasného muzikálu (Cestujem za divadlom)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Peter Oravec, PhD.
Doba riešenia: 2007


1-07-220-02 Aktuálne podoby súčasného vizuálneho umenia a jeho vývojový status v rámci výtvarného umenia 21. storočia
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pavel Urban
Doba riešenia: 2007


XXI/2005/FF Prieskum literárnych zdrojov diela Harry Potter
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Michal Vančo
Doba riešenia: 2005


XIV/2006/FF Sémantika a pragmatika režijnej tvorby v činohernom a hudobnom divadle II
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Peter Oravec
Doba riešenia: 2006


XV/2006/FF Intertexualita ako problém prekladovosti umeleckého textu
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Petra Pappová
Doba riešenia: 2006


19/2004/FF Arteterapeutické a artefiletické metódy vo vyučovaní estetiky na stredných školách a gymnáziách
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Miroslava Režná
Spoluriešitelia: Mgr. Dana Kubalová, Mgr. Eva Pariláková
Doba riešenia: 2004 


17/2004/FF Výrazovo-semiotické aspekty reklamy
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lukasz Wojciechowski
Doba riešenia: 2004


8/2003 FF Estetická reflexia popkultúry
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Juraj Malíček
Spoluriešitelia: Mgr. Michaela Malíčková, Mgr. Dana Kubalová, Mgr. Eva Pariláková, Mgr. Peter Zlatoš
Doba riešenia: 2003GRANT NA PODPORU KULTÚRNYCH AKTIVÍT ŠTUDENTOV UKF


K35 Dnes (sa) hrajú estetici 5
Vedúci projektu: PhDr. Milan Michalec, PhD.
Doba riešenia: 2014


Dnes (sa) hrajú estetici 3 (Koncertné hudobné vystúpenie a výstava výtvarných prác)
Vedúci projektu: PhDr. Milan Michalec, PhD.
Doba riešenia: 2012


K29 CANUDO – študentský klub priateľov 7. umenia
Vedúci projektu: Mgr. Tomáš Tvrdoň
Doba riešenia: 2011


K19 Dnes (sa) hrajú estetici…
Vedúci projektu: PhDr. Milan Michalec, PhD.
Doba riešenia: 2011


K20 Ples upírov
Vedúci projektu: Mgr. Peter Oravec, PhD.
(v spolupráci s Katedra hudby PD UKF v Nitre)
Doba riešenia: 2011


K17 Okná do (ne)skutočnosti
Vedúca projektu: Mgr. Miroslava Režná, PhD.
Doba riešenia: 2010