Oddelenie semiotických štúdií

Oddelenie semiotických štúdií (OSŠ) Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre vzniklo v roku 2015. Zámerom zakladajúcich členov OSŠ (Mariana Čechová, Ľubomír Plesník a Zoltán Rédey) bolo vytvoriť pracovisko, ktoré bude v rámci FF UKF nadpriemerné predovšetkým z hľadiska výskumnej a publikačnej činnosti, a to v nadväznosti na najlepšie tradície Nitrianskej (interpretačnej) školy.

Vedeckovýskumná a pedagogická činnosť v OSŠ sa zameriava najmä na prvotné prapríbehy, ktoré zohrávali v jednotlivých kultúrach zakladajúcu úlohu: mýty, klasické čarovné rozprávky, legendy, ustanovujúce náboženské texty ap. (tzv. arcinaratívy). Hlavným predmetom záujmu je pritom v nich obsiahnutý obraz sveta (téma), jeho usporiadania a pravidiel, ktoré v ňom platia, s tým súvisiace predstavy o tom, ako si v tomto svete treba počínať, aby pobyt v ňom bol čo najzmysluplnejší (existenciálne stratégie a hodnotové sústavy) a hlbinné vzorce (tematické algoritmy), ktoré sú pre tieto prapríbehy príznačné. Vychádza sa pri tom z predpokladu, že výskum a výučba uvedených otázok smeruje k tomu, čo je v životnom svete, a teda i v jeho zobrazení to najpodstatnejšie, najhlbšie, pretrvávajúce, podporené vekmi overovaným poznaním (skúsenostná múdrosť) a čo tvorí viac-menej skrytú osnovu aj v prípade súčasného umenia a popkultúry. Takto poňaté bádanie sa v priebehu existencie OSŠ stihlo presadiť aj medzinárodne, a to pod názvom arcitextuálna tematológia.

Pracovníci OSŠ riešili od ustanovenia pracoviska v r. 2015  tri celoštátne projekty.

Prvý z nich, projekt VEGA 1/0360/14 Osnovné tematické algoritmy v slovesnom umení (s intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi), sa riešil pod vedením M. Čechovej v rokoch 2014 – 2016. Komisia VEGA klasifikovala projekt kategóriou „A“ („úspešné ukončenie riešenia projektu – dosiahnutie vynikajúcich výsledkov“). Následne bol zaradený medzi tri najlepšie projekty slovenských univerzít z oblasti umenovedných a jazykovedných odborov. Hlavné publikačné výstupy projektu: vedecká monografia M. Čechovej a Ľ. Plesníka Tematické algoritmy a existenciálne stratégie v Oceáne príbehov, vedecká monografia kolektívu autorov pod vedením M. Čechovej  Osnovné tematické algoritmy v slovesnom umení (s intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi).

Druhý projekt VEGA 1/0426/17 Ikonizácia utrpenia a jeho zmyslu v slovesnom, umeleckom a kultúrnom obraze I (Intersemiotická, interdisciplinárna a medzikultúrna rekognoskácia), ukončený v roku 2019, bol opäť pod vedením M. Čechovej ako zodpovednej riešiteľky klasifikovaný kategóriou „A“ („úspešné ukončenie riešenia projektu – dosiahnutie vynikajúcich výsledkov“) a zaradený medzi tri najlepšie projekty slovenských univerzít z oblasti umenovedných a jazykovedných odborov. Hlavné publikačné výstupy projektu: vo vydavateľstve VEDA vydaná vedecká monografie M. Čechovej Ikonizácia pádu a vzostupu v arcinaratívoch Popoluškinho typu, v zahraničí vydaná vedecká monografia M. Čechovej Andersencia, v zahraničí vydaná vedecká monografia S. Klimkovej Comitted literature: the novels of Ngugi wa Thiong´o), tri monotematické čísla zahraničného databázovaného časopisu Ars Aeterna (databáza Scopus) a zborník z medzinárodného vedeckého sympózia The Iconization of Suffering in Literary and Interdisciplinary Perspectives. OSŠ pod hlavičkou uvedeného projektu zorganizovalo aj dve medzinárodné vedecké konferencie a cyklus prednášok, na ktorý prijali pozvanie zahraniční i tuzemskí odborníci.

V súčasnosti (od r. 2018) sa vedeckovýskumná činnosť OSŠ ťažiskovo rozvíja v rámci projektu APVV-17-0026 Tematologická interpretácia, analýza a systematizácia arcinaratívov ako semiotických modelov životného sveta a existenciálnych stratégií. Zodpovedným riešiteľom projektu je Ľ. Plesník. Doterajšie hlavné výstupy projektu: v zahraničí vydaná vedecká monografia N. Danišovej a M. Čechovej Prolegomena k pramotívu premeny (2019) a cyklus seminárov zameraný na rozvoj literárnej gramotnosti  pre žiakov prvého stupňa základných škôl.

Aktuálne personálne zloženie OSŠ:  prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc. (vedúci oddelenia),  doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD., Mgr. Nikola Danišová, PhD. (postdoktorandka) a Mgr. Tomáš Lietavec (interný doktorand).